Stanovy SDH

čl. 1. NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI

Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů Kolešov

Sídlo: Kolešov 35, PSČ 270 04

IČ:63805235

Působnost: katastrální území obce Kolešov

 •  

čl. 2. POSLÁNÍ

Sbor dobrovolných hasičů obce Kolešov je sdružením občanů působících na úseku požární ochrany. Je právnickou osobou podle zákona č. 83/1990., o sdružování občanů. Na základě §75 zákona č. 133/1985 Sb., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů, pomáhá obci Kolešov při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že

 •  

čl. 3. ÚKOLY

a] připravuje členy k činnosti v SDH obce Kolešov,

b] spolupracuje při zabezpečování činnosti SDH obce,

c] se podílí na preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany,

d] se podílí na zpracování dokumentace požární ochrany obce,

e] se podílí na plnění úkolů při přípravě požární ochrany obce pro brannou pohotovost státu,

f] se v případě vyhlášení stupňů povodňové aktivity členové zapojí zejména do skupin hlídkové služby,

g] připravuje mladé hasiče pro činnost v SDH obce,

h] se podílí na kulturním životě obce zejména organizováním a provozování kulturně společenských akcí a dále provoz a zajištění občerstvení,

ch] propagaci požární ochrany.

 •  

čl. 4. ČLENSTVÍ A JEHO VZNIK

Členství v SDH obce Kolešov je dobrovolné. Členem se může stát každý občan České republiky od dovršení 3. let věku, který souhlasí se stanovami SDH a zaváže se, že se bude aktivně podílet při činnostech sboru. Zájemce o členství podá písemnou žádost o přijetí za člena SDH obce výboru organizace. Ode dne doručení této žádosti začíná běžet tzv. zkušební doba v délce trvání 12 měsíců, po kterou se žadatel zúčastňuje při veškeré činnosti sboru. Po uplynutí tohoto období rozhodne členská schůze hlasováním o přijetí žadatele do Sboru dobrovolných hasičů obce Kolešov.

Zkušební doba se nevztahuje na žadatele, kteří pracují v kolektivu mladých hasičů, nebo může být zkušební doba na základě rozhodnutí výboru SDH prominuta.

Členský poplatek na jeden rok je stanoven na 100 Kč se splatností k 31. 12. kalendářního roku.

Člen, který se již nemůže aktivně podílet na plnění poslání SDH obce (zejména ze zdravotních důvodů, s ohledem na věk člena, ale i z jiného důvodu) se stává čestným členem. O této skutečnosti rozhodne výbor SDH. Čestným členem se taktéž může stát fyzická osoba, která výraznou měrou podporuje chod sboru (sponzor atd.). O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze na návrh výboru.

Do celkové doby členství v organizaci se započítává i členství v předchozích sdruženích občanů, působících na úseku požární ochrany.

 •  

čl. 5. ZÁNIK ČLENSTVÍ

Členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo vyloučením člena. Vystoupení je třeba písemně oznámit výboru sboru. Vyloučen musí být člen za jednání proti zájmům sboru nebo spáchal-li trestný čin z pohnutek nízkých a nečestných a byl za tento pravomocně odsouzen. Vyloučen by měl být též člen, který opakovaně hrubě poruší členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo nezaplatí členský poplatek. O vyloučení rozhodne výbor organizace prostou většinou a skutečnost dá na vědomí členské schůzi. Vyloučení se oznámí členovi písemně s udáním důvodu.

 •  

čl. 6. PRÁVA ČLENA

Členové jsou si v právech rovni.

Členové mají právo:

    a] zúčastňovat se při činnostech pořádaných SDH ,

    b] zúčastňovat se projednávání všech otázek SDH na schůzích,

    c] volit a být volen do výboru organizace,

    d] požadovat zprávy o činnosti a hospodaření,

    e] nosit stejnokroj včetně odznaků a vyznamenání,

 •  

čl. 7. POVINNOSTI ČLENA

Členové mají povinnosti:

    a] dodržovat stanovy SDH obce Kolešov,

   b] plnit úkoly uložené výborem organizace a odpovědně vykonávat svěřené funkce,

    c] aktivně se zúčastňovat při činnostech sboru,

    d] hospodárně zacházet se svěřenými prostředky a majetkem SDH,

    e] propagovat mezi spoluobčany požární ochranu a získávat další občany pro členství v SDH obce Kolešov.

 •  

čl. 8. POVINNOSTI ČESTNÝCH ČLENŮ

Čestní členové mají povinnosti stejné jako ostatní členové, mimo povinnost uvedenou v bodě 7 c].

 •  

čl. 9. KÁZEŇ A TRESTY

Každý člen Sboru dobrovolných hasičů obce Kolešov se podrobuje dobrovolné kázni v plnění osobních úkolů a případných funkcí. Chrání čest a dobré jméno Sboru dobrovolných hasičů obce Kolešov. Chování člena, které je v rozporu se stanovami SDH a dobrými mravy se trestá:

a] pokáráním a uložením důtky

b] odvoláním z funkce

c] vyloučením ze sboru

O uložení disciplinárního opatření rozhoduje výbor sboru. Člen má právo odvolat se k členské schůzi do jednoho měsíce ode dne doručení písemného rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření.

 •  

čl. 10. ORGÁNY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE KOLEŠOV

Orgány sboru dobrovolných hasičů obce Kolešov jsou:

-          výbor

-          členské schůze

-          výroční členská schůze

-          revizní komise

 •  

čl. 11. VÝBOR

Zprávu SDH obstarává a za jeho činnost odpovídá výbor. Řídí veškerou jeho činnost, svolává výroční členskou schůzi a členské schůze, provádí a zajišťuje jejich usnesení a hospodaří se svěřeným jměním SDH. Je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor tvoří 9 členů SDH, a to starosta, zástupce starosty, velitel SDH, pokladní, vedoucí mládeže, hospodář, jednatel a starší člen SDH. Výbor se schází příležitostně nejméně jednou za měsíc.

Starosta zejména svolává a řídí výborové schůze, je statutárním zástupcem SDH, má podpisové právo.

Zástupce starosty je statutárním zástupcem SDH, má podpisové právo, reprezentuje a zastupuje SDH

Velitel SDH je statutárním zástupcem SDH, má podpisové právo, reprezentuje sbor a zastupuje SDH.

Vedoucí mládeže zejména zpracovává roční plán činnosti oddílu mladých hasičů, řídí jeho práci a odpovídá za bezpečnost dětí prostřednictvím vedoucích družstev při všech jeho činnostech.

Hospodář - Pokladní zejména vede účetnictví SDH dle platných právních norem.

zejména zpravuje věcné prostředky v majetku SDH a vede jejich přesnou evidenci.

Jednatel zejména zpracovává a vede veškerou dokumentaci sboru (zápisy ze schůzí, evidenci členské základny, písemnou komunikaci s právnickými a fyzickými osobami aj.) včetně jejich archivace. Má podpisové právo. Je statutárním zástupcem sboru.

Zpracovává a předkládá plán činností SDH v těsné spolupráci s výborem SDH. Všechny volené funkce jsou vykonávány bezúplatně.

 •  

čl. 12. ČLENSKÉ SCHŮZE

Členské schůze jsou svolávány výborem podle potřeby nejméně 2x ročně, nebo žádá-li o to nejméně polovina členů sboru. Členská schůze rozhoduje o běžných záležitostech, vyjímajíc ty, o kterých přísluší jednat výroční členské schůzi nebo výboru. Kontroluje práci výboru. Členská schůze může odvolat z funkce člena výboru, který se neosvědčil a nahradit jej členem novým. Na návrh výboru rozhoduje členská schůze o přijetí nových členů. Usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů.

 •  

čl. 13. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů obce Kolešov se koná pravidelně jednou do roka a to v prvních dvou měsících. Svolává ji výbor alespoň 14 dnů předem. Výroční členská schůze má tyto úkoly:

a] projednat a schvalovat výroční zprávu výboru, zprávu o hospodaření, a zprávu revizní komise,

b] jednat o plánu práce na příští rok,

c] jednou za 2 roky volit členy výboru a tři členy revizní komise,

Výroční členskou schůzi řídí statutární zástupce organizace, nebo pověřený člen výboru.

Je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina členů sboru a usnáší se prostou většinou hlasů. Nesejde-li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se VČS o patnáct minut později bez ohledu na počet přítomných členů sboru. Na VČS musí být pozván starosta města, popřípadě jím pověřený zástupce.

 •  

čl. 14. REVIZNÍ KOMISE

Výroční členská schůze volí jednou za dva roky 3 členy revizní komise. Vždy jeden je předsedou této komise. Revizoři kontrolují hospodaření sboru. O výsledcích své kontroly podávají na výroční členské schůzi písemnou zprávu. Mají právo zúčastnit se schůze výboru s hlasem poradním.

 •  

čl. 15. PRAPOR, ZNAK, STEJNOKROJ, FUNKČNÍ OZNAČENÍ

Sbor dobrovolných hasičů obce Kolešov má právo používat svůj prapor. Znak na čepici vycházkového stejnokroje je znak SH ČMS s děleným státním znakem na zlatavé podložce. Členové sboru mají právo nosit při slavnostních příležitostech vycházkový stejnokroj. Členové Sboru dobrovolných hasičů obce Kolešov nosí na slavnostních a pracovních stejnokrojích funkční označení shodné s funkčním označením členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Čestnému členu přísluší nosit na vycházkovém stejnokroji označení nejvyšší dosažené funkce v době činného členství.

 •  

čl. 16. ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ

Sbor dobrovolných hasičů obce Kolešov sdružuje děti a mládež ve věku 3 - 18 let bez rozdílu národnosti, pohlaví, náboženství, vzdělání a barvy pleti v oddíle mladých hasičů. Hlavní náplní při práci s dětmi a dorostem je vytvořit u nich kladný přístup k požární ochraně především, ale také vztah k přírodě a v neposlední řadě ke svornosti a jednotě. Zájemci se po přijetí do oddílu řídí programovým plánem, který zpracovává vedoucí oddílu a schvaluje výbor sboru. Tento mimo jiné obsahuje:

-          druhy požárního nebezpečí, jednoduché hasební prostředky,

-          požární techniku, základní druhy požární techniky,

-          požární taktiku, technický výcvik, požární sport,

-          pořadová a tělesná cvičení,

-          přírodopisné učení, chování k přírodě a pobyt v ní.

 •  

čl. 17. ČLENSKÝ PRŮKAZ

Členský průkaz je majetkem SDH a každý člen je povinen ho pečlivě opatrovat a při vystoupení nebo vyloučení jej sboru vrátit. Případnou ztrátu průkazu je povinen člen ihned ohlásit výboru SDH, který učiní další opatření proti jeho zneužití.

 •  

čl. 18. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SBORU

Majetek sboru slouží k všestrannému rozvoji a zabezpečení jeho činnosti. Tvoří jej hmotné a finanční prostředky získané z dotací a subvencí, výnosů z kulturních a společenských akcí, z vlastní hospodářské činnosti a darů od občanů nebo jiných organizací (podnikatelů).

Čerpání financí se řídí obecně platnými finančními předpisy a zákony. Finanční prostředky a majetek je výhradním vlastnictvím Sboru dobrovolných hasičů v rozsahu své působnosti.

Sbor dobrovolných hasičů obce Kolešov je právnickou osobou, vlastní movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky a využívá jich k plnění svých úkolů. V rozsahu své působnosti může nabývat práv a zavazovat se.

 •  

čl. 19. . ZÁNIK SBORU

Sbor dobrovolných hasičů obce Kolešov zaniká:

-          usnese-li se na tom členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů,

-          dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,

-          pravomocným rozhodnutím MV ČR.